سر ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013

پیش‌نیاز:
 • دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر استاندارد ISO/IEC27001:2013
 • دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر استاندارد ISO/IEC27001:2013
کارگاه: دارد
مدت دوره: 5 روز
اهداف دوره:
 • تربيت مميزين جهت مديريت و اداره برنامه هاي مميزي در چارچوب الزامات استاندارد ISO27001:2013

محتوای دوره:
 • اصول و مباني مديريت با رويكرد سيستمها
 • مروري بر استانداردهاي امنيت اطلاعات و خانواده سري 27000
 • بررسي الزامات استانداردISO 27001:2013  
 • مميزي عناصر كليدي ISMS ( مديريت ريسك، مديريت تغيير، مدیریت حوادث، مدیریت نظارت و بازرسی)
 • BCP یا طرح تداوم کسب و کار در استاندارد ISO 27001:2013 
 • آشنايي با اصول ، مديريت و كاربرد چرخه PDCA در مميزي
 •  اهداف ، گستره ، برنامه و سوابق مورد نياز در يك مميزي
 • پايش و بازنگري يك برنامه مميزي بعنوان الزام جديد و بهبود دهنده فرآيند
 • صلاحيت و ارتقاء صلاحيت مميزين
 • اصول و مراحل برنامه ريزي مميزي براي استاندارد ISO 27001: 2013 
 • اجرا و هدايت تيم مميزي
 • جمع آوري اطلاعات و روانشناسي مميزي
 • جمع بندي اطلاعات ، يافته ها ، شناخت موارد عدم انطباق و نگرش به ريشه هاي عدم انطباق ها
 • پيگيري عدم انطباقها و اقدامات اصلاحي
 • صلاحيت و سيستم ارزيابي مميزين و الزامات حفظ و بهبود صلاحيت مميزين
 • آشنايي با روال و ضوابط بين المللي مميزي شخص ثالث
 • آشنايي بامراحل ثبت مميزين وسرمميزين سيستم هاي مديريت امنيت اطلاعاتISO27001:2013 
دسته‌بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
پیش‌نیاز:
 • دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر استاندارد ISO/IEC27001:2013
 • دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر استاندارد ISO/IEC27001:2013
دسته‌بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 تهران         021 22876300         Info[at]AmnGostar-Co[dot]Ir