آشنایی با تغییرات ISO27001:2013 نسبت به ویرایش2005

در این دوره تغییرات و تفاوت‌های ویرایش 2013 استاندارد ISO 27001 به نسبت ویرایش قبلی یعنی 2005 ارائه می­‌گردد.

پیش‌نیاز:

◀ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

کارگاه: ندارد
مدت دوره: ۱ روز
اهداف دوره:

◀ آشنایی با تغییرات استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO27001:2013) ،(ISMS)نسبت به ویرایش 2005

محتوای دوره:

◀ بررسی تفاوت های عمده الزامات استاندارد ISO27001:2013 با ویرایش 2005

◀ مروری بر بندهای الزامات (4- محتوای سازمان 5-رهبری 6-طرح ریزی 7-پشتیبانی 8-بهره برداری 9- ارزیابی عملکرد 10- بهبود)

◀ بررسی تفاوت های عمده کنترل ها و اهداف کنترلی استاندارد ISO27001:2013 با ویرایش 2005

◀ مروری بر بندهای کنترلی (A.5- سیاست های امنیت اطلاعات A.6- سازماندهی امنیت اطلاعات A.7- امنیت منابع سازمانی A.8- مدیریت دارایی A.9- کنترل دسترسی A.10- رمزنگاری A.11 - امنیت فیزیکی و پیرامونی A.12- امنیت عملیات A.13- امنیت ارتباطات A.14- اکتساب¬، توسعه و نگهداری سیستم¬های اطلاعاتی A.15-ارتبتط با تامین کنندگان A.16- مدیریت حوادث امنیت اطلاعات A.17- جنبه های امنیت اطلاعات در مدیریت تداوم کسب وکار A.18- انطباق)

دسته‌بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
پیش‌نیاز:

◀ آشنایی با الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

دسته‌بندی: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 تهران         021 22876300         Info[at]AmnGostar-Co[dot]Ir