مزایای استفاده از نرم افزار سپهر

 • نگهداری و سازماندهی حجم بالای اطلاعات
 • کاهش نیاز به نیروی انسانی
 • کاهش زمان و هزینه مورد نیاز برای مدیریت امنیت
 • جلوگیری از خطاهای انسانی
 • تحلیل کارآمد اطلاعات گردآوری شده
 • آزادی عمل در انتخاب متدلوژی مدیریت مخاطرات
 • مدیریت موثر مدارک و سوابق
 • تضمین بالاتر اجرای فرایندهای سازمان با پشتوانه فناوری اطلاعات (مبتنی برBPMS)
 • ایجاد سهولت در تصمیم گیری مدیران ارشد مبتنی بر اطلاعات موثق
 • مزایای استفاده از نرم افزار سپهر
 • نگهداری و سازماندهی حجم بالای اطلاعات
 • کاهش نیاز به نیروی انسانی
 • کاهش زمان و هزینه مورد نیاز برای مدیریت امنیت
 • جلوگیری از خطاهای انسانی
 • تحلیل کارآمد اطلاعات گردآوری شده
 • آزادی عمل در انتخاب متدلوژی مدیریت مخاطرات
 • مدیریت موثر مدارک و سوابق
 • تضمین بالاتر اجرای فرایندهای سازمان با پشتوانه فناوری اطلاعات (مبتنی برBPMS)
 • ایجاد سهولت در تصمیم گیری مدیران ارشد مبتنی بر اطلاعات موثق
 تهران         021 22876300         Info[at]AmnGostar-Co[dot]Ir