اجرای ممیزی داخلی

تعیین عدم انطباق‌های بحرانی و جزئی، فرصت‌های موجود برای بهبود امنیت سازمان و نقاط قوت سازمان در زمینه‌ی امنیت اطلاعات که می‌تواند در قالب گزارش‌های ممیزی ابزاری مناسب برای فرآیند تصمیم‌گیری مدیران ارشد سازمان باشد.

  • اجرای ممیزی داخلی

تعیین عدم انطباق‌های بحرانی و جزئی، فرصت‌های موجود برای بهبود امنیت سازمان و نقاط قوت سازمان در زمینه‌ی امنیت اطلاعات که می‌تواند در قالب گزارش‌های ممیزی ابزاری مناسب برای فرآیند تصمیم‌گیری مدیران ارشد سازمان باشد.

 تهران         021 22876300         Info[at]AmnGostar-Co[dot]Ir